Land Thüringen (Turyngia)

Nasza firma obsługuję land Thüringen (Turyngia) z kodami pocztowymi zaczynającymi się od: 
04xxx, 06xxx, 07xxx, 36xxx, 37xxx, 96xxx, 98xxx, 99xxx.